S-eStore แนวทางการดูแลลูกค้า Pre-Booking Samsung Galaxy Note7

S-eStore แนวทางการดูแลลูกค้า Pre-Booking Samsung Galaxy Note7

หลังจากเลือกรุ่นที่ต้องการแล้วจะขึ้นหน้าจอตามภาพ และมี e-mail ส่งไปยืนยันการเปลี่ยนแปลงทันที เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้สิทธิ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s